Pakiety Usługi dodatkowe Usługi uzupełaniające Cennik Regulamin FAQ Sieć Oskar Klienci

Regulamin

świadczenia przez AZPEXIM z siedzibą w Olkuszu usług dostępu do Internetu


1 Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie telekomunikacji.

1.2. Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:

1.2.1. Abonent - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, posiadająca tytuł prawny do Lokalu, z którą Operator zawarł na piśmie Umowę o świadczenie usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci. Przez tytuł prawny do Lokalu należy rozumieć:

1) tytuł prawny do nieruchomości (lub jej części) stanowiącej budynek bądź lokal, potwierdzony decyzją administracyjną, orzeczeniem sądu (np. dział spadku) lub umową cywilnoprawną (np. umową sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny itp.) z którego jednoznacznie wynika prawo dysponowania nieruchomością w zakresie m.in. instalacji i używania Łącza Sieciowego,

2) oświadczenie woli osoby legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości (lub jej części) określonym w pkt. 1., wyrażone w formie pisemnej, zawierające zgodę dla Abonenta do zainstalowania i używania Łącza Sieciowego na przedmiotowej nieruchomości (lub jej części).

1.2.2. Abonament - uprawnienie do stałego korzystania z usług świadczonych przez Operatora przez czas określony w Umowie.

1.2.3. Operator - Spółka działająca pod firmą: AZPEXIM s.c. z siedzibą w Olkuszu świadcząca usługi na podstawie posiadanych koncesji i / lub zezwoleń.

1.2.4. Umowa - Umowa z Abonentem zawarta na piśmie, na podstawie której Operator zobowiązuje się świadczyć usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci, a Abonent do terminowego regulowania płatności za te usługi.

1.2.5. Lokal - miejsce instalacji Łącza Sieciowego wskazane przez Abonenta, co do którego Abonent uprawdopodobni tytuł prawny.

1.2.6. Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na Rachunku.

1.2.7. Sieć - sieć telekomunikacyjna stanowiąca własność lub zarządzana przez Operatora, za pomocą której Operator świadczy między innymi usługi dostępu do Internetu.

1.2.8. Łącze Sieciowe - niezbędne okablowanie w Lokalu Abonenta oraz gniazdo UTP, stanowiące własność Operatora lub przez Operatora zarządzane.

1.2.9. Karta sieciowa -  karta rozszerzeń, współpracująca z zapewniające dostęp do Sieci komputerowi - Urządzeniu Aktywnemu, posiadająca unikalny numer – MAC.

Aktywacja karty sieciowej – przypisanie do karty sieciowej numeru IP i udostępnienie karcie dostępu do Sieci.

1.2.10. Ponowna Aktywacja - wznowienie dostępu do Sieci z wykorzystaniem istniejącego Łącza Sieciowego podlegające opłacie zgodnie z cennikiem Operatora.

1.2.11. Urządzenie Aktywne - terminal dostępowy Abonenta, przy czym terminal dostępowy rozumiany jest jako komputer z Kartą Sieciową ub inne urządzenie abonenckie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywanych przez Abonenta w ramach korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy.

1.2.12. Awaria - brak dostępu do Sieci lub sieci Internet nie planowany przez Operatora.

1.2.13. Pakiet - zestaw usług dostępnych w ramach Abonamentu określony aktualnym cennikiem i ofertą Operatora obowiązującymi na danym obszarze.

1.2.14. Usługi Dodatkowe - usługi, które standardowo nie wchodzą w skład Pakietu, a których świadczenie przez Operatora Abonent może dodatkowo zlecić.

1.2.15. Hasło - Kod składający się od 5 do 12 znaków alfanumerycznych, służący do identyfikacji Klienta w kontaktach z Operatorem. Za skutki wynikające z udostępnienia przez Abonenta Hasła osobom trzecim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent. Hasło utrzymywane jest przez Abonenta i Operatora w tajemnicy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w których ujawnienie takich informacji jest obowiązkiem Operatora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezdefiniowania hasła w Umowie, wszelkie zmiany dotyczące Umowy i świadczonych usług muszą być dokonywane na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez Abonenta lub osobę przez niego umocowaną.

1.2.16. Faktura jest to dokument księgowy będący podstawą dokonywanych przez Abonenta płatności za usługi świadczone przez Operatora polecenie zapłaty lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest przez Operatora na życzenie Abonenta i dotyczy usług wykonanych na rzecz Abonenta w kolejnych Okresach rozliczeniowych, następujących po Okresie rozliczeniowym, w którym Abonent zgłosił wniosek o otrzymywanie faktur VAT.

1.2.17. Instalacja - doprowadzenie Łącza Sieciowego do Lokalu Abonenta oraz jego aktywacja, tj. zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą Sieci (w tym aktywacja 1 karty sieciowej). Instalacja podlega jednorazowej, bezzwrotnej opłacie na rzecz Operatora.

1.2.18. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy - umowa pomiędzy Abonentem a osobą trzecią, na mocy której następuje przelew wierzytelności i przejęcie długów wynikających z Umowy i Regulaminu.

2 Warunki zawarcia Umowy
2.1. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za te usługi i do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.

2.2. Jeżeli w Umowie nie postanowiono inaczej, wówczas Umowa jest zawarta na czas nie określony. Okres rozliczeniowy w Umowie zawartej na czas określony wynosi jeden kwartał. Minimalny okres obowiązywania Umowy zawartej na czas określony wynosi jeden Okres rozliczeniowy.

2.3. Umowa jest zawierana:

2.3.1 w imieniu Operatora - przez osobę przez niego umocowaną; 2.3.2 przez Abonenta - osobiście lub przez działającego w jego imieniu i na jego rzecz przedstawiciela lub pełnomocnika. Osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Operatora oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym upoważniony pracownik Operatora, Notariusz, a poza granicami kraju polska placówka dyplomatyczna poświadcza własnoręczność podpisu Mocodawcy.

2.4 Umowa może zostać zawarta po udokumentowaniu przez Abonenta: 


2.4.1 w przypadku osób fizycznych: tożsamości Abonenta (tj. nazwisk i imion), imion rodziców Abonenta (w opcji Operatora), miejsca i daty urodzenia Abonenta (w opcji Operatora), aktualnego i dokładnego, stałego miejsca pobytu Abonenta (np. adresu zamieszkania) - na podstawie dowodu osobistego, a w przypadku obywatela państwa obcego: paszportu wraz z kartą stałego lub czasowego pobytu (lub innych zaakceptowanych przez Operatora dokumentów stwierdzających tożsamość Abonenta - z odnotowaniem ich nazwy i numeru), numeru ewidencyjnego PESEL Abonenta, numeru ewidencji podatkowej NIP Abonenta (na wniosek Abonenta), numeru konta bankowego lub karty płatniczej Abonenta (na wniosek Abonenta),

2.4.2 W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami: nazwy (firmy), aktualnego, dokładnego adresu, siedziby i przedstawieniu podstawowych dokumentów identyfikujących status prawny Abonenta (w szczególności odpis z właściwego, prawem przewidzianego, rejestru /np. rejestru handlowego, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, ewidencji działalności gospodarczej itp./ oraz kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej /NIP/ wydanego przez właściwy urząd skarbowy i kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru Regon.

2.5 Operator zastrzega sobie prawo zażądania od Abonenta przedstawienia - w przypadkach określonych w pkt. 2.4.1 poświadczenia urzędowego wymienionych dokumentów, a w pozostałych przypadkach innych dokumentów niż opisane powyżej, uzależniając od tego zawarcie Umowy, w szczególności dotyczy to przypadków, gdy dokumenty, o których mowa są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności.

2.6 Operator zastrzega sobie, w przypadkach określonych w punktach od 2.9.1 do 2.9.4, prawo uzależnienia zawarcia lub wykonywania Umowy od złożenia przez Abonenta Kaucji. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności za świadczone przez Operatora usługi.

2.7 Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną wierzytelność z kwoty Kaucji. W sytuacji, w której kwota Kaucji będzie przewyższać wysokość wierzytelności Operatora w stosunku do Abonenta, różnica ta zostanie przez Operatora Abonentowi zwrócona zgodnie z pkt. 2.8.

2.8 Operator zobowiązuje się zwrócić Abonentowi nominalną kwotę Kaucji lub różnicę określoną w pkt. 2.7 z chwilą dokonania końcowego rozliczenia finansowego Umowy, tj. w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy.

2.9 Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobami:

2.9.1 które przed podpisaniem Umowy nie spełniły warunków określonych Regulaminem,

2.9.2 które przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub które, zdaniem Operatora, budzą wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności,

2.9.3 które zalegają z płatnościami w stosunku do Operatora,

2.9.4 z którymi Operator rozwiązał Umowę, w związku z naruszeniem jej postanowień bądź nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.

3 Warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci
3.1. Łącze Sieciowe Operatora przeznaczone jest do używania przez Abonenta na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2. Operator świadczy usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych.

3.3. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku możliwości technicznych do wykonania Instalacji, Operator uzgadnia z Abonentem sposób wykonania zleconych usług, w szczególności określa możliwy termin i koszt ich wykonania.

3.4. Operator zobowiązuje się do dokonania Instalacji Łącza Sieciowego w Lokalu Abonenta w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, chyba że strony uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności inny termin Instalacji. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia w wyznaczonym terminie Lokalu upoważnionemu pracownikowi Operatora, wykonującemu Instalację. Nieudostępnienie Lokalu we wskazanym terminie spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu Instalacji.

3.5. Przygotowanie Lokalu oraz miejsca Instalacji Łącza Sieciowego należy do Abonenta.

3.7. Abonent zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania Urządzenia Aktywnego oraz zabezpieczenia znajdujących się w Urządzeniu danych w razie zlecenia konfiguracji Urządzenia Abonenckiego Operatorowi.

3.8. Podstawą zakończenia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta protokołu odbioru Instalacji, stanowiącego integralną część Umowy.

3.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez Łącze Sieciowe, jak również za szkody wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Abonenta z sieci Internet.

3.10. Adres konta poczty elektronicznej Abonenta (znajdującego się w jednej z domen Operatora) stanowi obowiązujący adres dla przesyłania przez Operatora komunikatów, wiążących się z działalnością Operatora w zakresie Umowy na dostęp do Internetu za pomocą Sieci, dla których to komunikatów ani Umowa ani Regulamin nie przewidują formy pisemnej.

3.11. Operator przydziela Abonentowi Nr IP będący numerem identyfikującym Urządzenie Aktywne Abonenta w Sieci. Numer IP przypisany jest do aktywowanych kart sieciowych Aboneneta.

3.12. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stosowania przez niego karty sieciowej nie spełniającej wymogów stawianych przez Operatora opisanych w cenniku Operatora i nie aktywowanej przez Operatora, tenże nie będzie ponosił odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci na poziomie Urządzenia Aktywnego Abonenta.

3.13. W czasie trwania Umowy Abonent ma możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach Pakietu i/ lub Usług Dodatkowych zgodnie z aktualnym cennikiem i ofertą Operatora.

3.14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta zawartych w Urządzeniu Aktywnym, w tym za zabezpieczenie tych danych przed ingerencją osób trzecich.

3.15. Upoważnione służby Operatora zapewniają Abonentowi za dodatkową opłatą pomoc techniczną przy zainstalowaniu w nim rekomendowanej przez Operatora karty sieciowej, pierwszym skonfigurowaniu Urządzenia Aktywnego, sprawdzeniu funkcjonowania w nim odpowiedniej karty sieciowej.

4 Opłaty (zasady naliczania, faktury, sposoby płatności)
4.1 Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat w wysokości określonej w Umowie na podstawie Rachunku wystawionego przez Operatora. Brak Rachunku nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał Rachunku. W przypadku nieotrzymania Rachunku Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Operatora. W przypadku niezapłacenia opłat Operator może przerwać świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci oraz wstrzymać się z jej świadczeniem do czasu uiszczenia należności, wraz z odsetkami za opóźnienie.

4.2 Jeżeli Instalacja nastąpi w trakcie Okresu rozliczeniowego Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z Abonamentu w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pozostałych do końca tego okresu, za który dokonywana jest płatność, w terminie wskazanym przez Operatora na Rachunku.

4.3 Operator ma prawo i obowiązek konserwacji i modernizacji sieci, co może spowodować przerwy w dostawie sygnału lub pogorszenia jego jakości, jednak nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin i nie częściej, niż 3 dni kwartalnie. Przekroczenie określonego terminu spowoduje, w przypadku doręczenia Operatorowi uzasadnionej pisemnej reklamacji Abonenta w terminie 12 miesięcy od zakończenia Okresu rozliczeniowego, w którym ustała przerwa lub ustało pogorszenie jakości sygnału, obniżenie przez Operatora opłaty za korzystanie z Abonamentu o 1/30 w przypadku płatności miesięcznej (lub 1/90 w przypadku opłaty za korzystanie z Abonamentu uiszczanej kwartalnie) za każdy dzień przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci z powodu konserwacji lub modernizacji sieci. Obniżka opłaty za korzystanie z Abonamentu zostanie uwzględniona przez Operatora w jednym z Rachunków, wysłanym za następne Okresy rozliczeniowe po rozpatrzeniu reklamacji, z uwzględnieniem postanowień pkt. 7.

4.4 Jeżeli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby, są spowodowane Awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż trzy następujące po sobie dni od daty zgłoszenia przez Abonenta, wówczas opłata za korzystanie z Abonamentu zostanie obniżona, w przypadku doręczenia Operatorowi uzasadnionej pisemnej reklamacji Abonenta w terminie 12 miesięcy od zakończenia Okresu rozliczeniowego, w którym ustała Awaria, o 1/30 w przypadku płatności miesięcznej (lub 1/90 w przypadku opłaty za korzystanie z Abonamentu uiszczanej kwartalnie) za każdy kolejny (od zgłoszenia) dzień Awarii. Obniżka opłaty za korzystanie z Abonamentu zostanie uwzględniona przez Operatora w jednym z Rachunków, wysłanym za następne okresy płatności po rozpatrzeniu reklamacji, z uwzględnieniem postanowień pkt. 7. Opisana sytuacja nie dotyczy przypadku, w którym termin wizyty technika, który ma usunąć Awarię, został ustalony przez Abonenta na termin dłuższy niż trzy dni od zgłoszenia Awarii.

4.5 Postanowienie pkt. 4.4 nie dotyczy sytuacji, w której Awaria spowodowana została przyczynami, które powinny znajdować się pod kontrolą Abonenta lub działaniem siły wyższej.

4.6 Operator uprawniony jest do zmiany wysokości opłaty za korzystanie z Abonamentu. O każdej zmianie opłaty Operator zobowiązany jest powiadomić Abonenta pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmiany z uwzględnieniem postanowień punktu 5.12.

4.7 Abonent ma prawo uiścić opłatę za korzystanie z Abonamentu z góry za miesiące przyszłe, nie więcej niż za 12 miesięcy. Gwarantuje to Abonentowi zachowanie wysokości opłaty za korzystanie z Abonamentu na poziomie obowiązującym w miesiącu dokonywania wpłaty.

4.8 W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat za korzystanie z Abonamentu, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia bez dodatkowego wezwania. Każda wpłata, dokonana przez Abonenta, zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek.

4.9 W przypadku promocji zasady naliczania opłaty za korzystanie z Abonamentu po zawarciu Umowy są regulowane Regulaminem promocji, na zasadach, na których Umowa została zawarta, przy czym w przypadku, w którym zawarcie Umowy związane jest z ulgą (promocją) przyznaną Abonentowi, roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta przed upływem terminu określonego w Umowie lub regulaminie promocji nie może przekroczyć określonej w Umowie lub regulaminie promocji wartości ulgi przyznanej Abonentowi.

4.10 Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta z uregulowania należności wobec Operatora za okres trwania Umowy.

4.11 Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie Usług Dodatkowych w Sieci zleconych przez Abonenta zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Operatora.

4.12 Abonent może zawiesić korzystanie z dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci przez okres maksymalnie kolejnych 3 miesięcy, zawiadamiając o tym Operatora na piśmie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powiadomienie oraz z góry określając datę Ponownej Aktywacji Łącza Sieciowego. Za czasową dezaktywację Łącza Sieciowego Abonent zobowiązany będzie do uiszczania jednorazowej opłaty w wysokości określonej w cenniku Operatora. Przez okres zawieszenia dostępu do Sieci, Abonent będzie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z Abonamentu, a Operator z obowiązku świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci.

5 Rozwiązanie Umowy (odstąpienie, wstrzymanie, wygaśnięcie)
5.1 W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem Operatora na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli Abonent mógł uprzednio zapoznać się treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. Za świadczone usługi Operatorowi należy się odpowiednie wynagrodzenie (opłaty pobrane zgodnie z cennikiem za czas wykonania usług)

 5.2 W przypadku Umowy zawartej na czas nie określony lub określony każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. W przypadku rozwiązania przez Abonenta Umowy związanej z przyznaniem ulg na rzecz Abonenta przed upływem terminu wskazanym w Umowie lub regulaminie promocji, roszczenie wysuwane przez Operatora z tytułu rozwiązania Umowy przed terminem określonym w Umowie lub regulaminie promocji, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi.

5.4 W przypadku Awarii trwającej przez 7 kolejnych dni w sposób ciągły od daty udokumentowanego poinformowania Operatora przez Abonenta o tym fakcie, Abonentowi służy prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, przy czym nie wyłącza to uprawnień określonych w pkt. 4.4.

5.5 Jeżeli Abonent będzie zalegać z uiszczaniem opłat za korzystanie z Abonamentu za co najmniej jeden pełen okres płatności, wówczas Operator może wstrzymać świadczenie usług do czasu uiszczenia zaległych opłat lub skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.7. W okresie wstrzymania świadczenia usług, Operator zwolniony jest z wykonywania obowiązków, określonych w Umowie i w Regulaminie, zaś Abonent z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z Abonamentu za ten okres. Jeżeli Abonent uiści zaległe opłaty wraz z odsetkami oraz opłatę za Ponowną Aktywację, a następnie zgłosi pisemny wniosek o Ponowną Aktywację Łącza Sieciowego, wówczas Operator zobowiązany jest w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania dowodów uiszczenia wszystkich wymienionych opłat, ponownie udostępnić Abonentowi usługę, chyba że zaistniała sytuacja, o której mowa w pkt. 5.7. Od momentu ponownego udostępnienia dostępu do Internetu za pomocą Sieci, naliczane są opłaty za korzystanie z Abonamentu.

5.6 Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od przerwania dostarczania sygnału zgodnie z pkt. 5.5 Abonent nie uiści zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, Operator może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku zastosowanie ma postanowienie pkt. 5.9. Operator może jednak rozwiązać Umowę w trybie określonym w pkt. 5.7 przed upływem 3 miesięcy zawieszenia świadczenia usług.

5.7 Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta i odłączenia go od Sieci, jeżeli:

5.7.1 Abonent zalega z opłatami za korzystanie z Abonamentu za co najmniej jeden okres płatności, opłatami za Instalację lub Aktywację i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty, nie uregulował zaległości wraz z odsetkami w wyznaczonym przez Operatora terminie.

5.7.2 Abonent udostępni możliwość dodatkowego korzystania z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci osobie trzeciej, w szczególności jeśli: podłączy dodatkowe urządzenie do Urządzenia Aktywnego lub Łącza Sieciowego, lub umożliwi korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci poza Lokal, którego dotyczy niniejsza Umowa,

5.7.3 Abonent dokona samowolnej przeróbki Łącza Sieciowego lub zawinionego jego uszkodzenia,

5.7.4 Abonent nie dopuści do okresowej kontroli Łącza Sieciowego, o której mowa w pkt. 6.5, bez uzasadnionych powodów,

5.7.5 Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w pkt. 8.1.

5.8 W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.7.3, Operator może domagać się ponadto zwrotu kosztów przywrócenia Łącza Sieciowego do stanu poprzedniego lub odszkodowania z tytułu zniszczenia Łącza.

5.9 Rozwiązanie Umowy z powodu jednej z przyczyn, wskazanych w pkt. 5.7, spowoduje natychmiastowe odłączenie sygnału w Łączu Sieciowym umiejscowionym w Lokalu Abonenta. Zawarcie nowej Umowy nastąpi pod warunkiem uregulowania zaległości z tytułu opłat za wykonane przez Operatora usługi bądź ustania innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie dotychczasowej Umowy.

5.10 W przypadku utraty/zbycia przez Abonenta praw do Lokalu, w którym zainstalowane jest Łącze Sieciowe, Abonent może przekazać prawa i obowiązki wynikające z Umowy nabywcy praw do Lokalu, informując o tym Operatora bez zbędnej zwłoki. Informacja powinna być złożona na piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać pisemną pod rygorem nieważności zgodę nabywcy praw do Lokalu na wstąpienie w prawa i obowiązki Abonenta wynikające z Umowy. Jeżeli nabywca praw do Lokalu nie wyrazi zgody na przejęcie praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy, wówczas Umowa winna zostać rozwiązania przez Abonenta w trybie pkt. 5.2. Jeżeli Abonent nie powiadomi Operatora o dokonanym zbyciu/utracie prawa do Lokalu lub/i nie rozwiąże Umowy, wówczas jest on odpowiedzialny za płatności wynikające z Umowy, bez względu na to, kto korzysta z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci.

5.11 Operator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na przejęcie praw i obowiązków przez nabywcę praw do Lokalu w przypadku zaległości w płatności opłat wynikających z Umowy przez dotychczasowego Abonenta lub powodów określonych w pkt. 2.9.

5.12 W przypadku podwyższenia opłat za korzystanie z Abonamentu, Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być doręczone Operatorowi w terminie do siedmiu dni od wejścia w życie nowych stawek opłat za korzystanie z Abonamentu.

5.13 Umowa wygasa w przypadku, w którym Operator:

5.13.1 utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej,

5.13.2 utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia usług objętych Umową przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej.

5.14 Umowa wygasa w przypadku:

5.14.1 rozwiązania, likwidacji, itp. Abonenta nie będącego osobą fizyczną, chyba, że przed powyższymi zdarzeniami zostanie zawarta Umowa cesji praw i przejęcia długów wynikających z tej Umowy, między Abonentem a jego następcą prawnym lub osobą trzecią na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

5.14.2 śmierci Abonenta, chyba, że osoba pozostająca w chwili zdarzenia w związku małżeńskim z Abonentem i zamieszkująca z nim we wspólnym Lokalu, oraz gdy wstępni, zstępni lub rodzeństwo Abonenta, w ciągu 30 dni od daty śmierci Abonenta wystąpią do Operatora z pisemnym wnioskiem o dalsze świadczenie usług wynikających z Umowy na ich rzecz. W takim przypadku Operator realizuje usługę świadczoną na rzecz drugiego z małżonków, pod warunkiem, iż małżonkowie w dniu zajścia tego zdarzenia pozostawali we wspólnocie ustawowej, lub innych uprawnionych osób, z zastrzeżeniem pkt. 2.9.

5.14.3 wraz z upływem okresu na jaki umowa została zawarta.

5.15 Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.16 Abonent wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Operatora, wynikających z Umowy i Regulaminu na osoby trzecie.

5.17 Korzystając z usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i praw osób trzecich, wiążących się z tą czynnością, pod rygorem rozwiązania przez Operatora Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenia Abonenta od Sieci. W szczególności, Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

6. Usuwanie Awarii
6.1. Operator zobowiązuje się do usuwania Awarii:
 

6.1.1 w obrębie łączy międzybudynkowych (tj. łączy w Sieci umiejscowionych poza budynkami) w terminie do szesnastu godzin roboczych od dnia i godziny powiadomienia o Awarii,

6.1.2 dotyczącej łączy umiejscowionych w obrębie budynku - w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia i godziny powiadomienia o Awarii, o ile Abonent nie umówi się na inny termin, przy czym za godziny robocze przyjmuje się godziny od 10.00 do 18.00 w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.2. Abonenci powinni zapewnić dostęp do miejsca wystąpienia Awarii, chyba że miała ona miejsce poza ich Lokalem lub miejscem kontrolowanym przez Abonenta. Brak takiego dostępu przesuwa odpowiednio terminy, określone w pkt. 6.1.

6.3. Za usunięcie Awarii w Lokalu Abonenta nie wynikających z fizycznych wad Łącza Sieciowego lub wynikających z przyczyn, które powinny znaleźć się pod kontrolą Abonenta, bądź za wezwanie Operatora bez uzasadnienia, pobierana jest opłata według stawek określonych w cenniku Operatora.

6.4. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o występujących Awariach w Sieci.

6.5. Operator ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Łącza Sieciowego w Lokalu Abonenta. O zamiarze przeprowadzenia sprawdzenia Łącza Abonent zostanie pisemnie lub telefonicznie powiadomiony przed terminem kontroli. Pracownicy Operatora przeprowadzający kontrole zobowiązani są, na żądanie Abonenta, okazać pisemne umocowanie Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli Łącza u Abonenta.

7 Postępowanie reklamacyjne
7.1 Reklamacje mogą dotyczyć:

7.1.1 niewykonania lub nienależytego wykonania usługi

7.1.2 wadliwego rozliczenia usługi

7.2 Reklamacja powinna być złożona na piśmie - osobiście w Dziale Obsługi Klienta (np. w protokole przyjęcia reklamacji) lub przesłana listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta.

7.3 Reklamacja lub protokół przyjęcia reklamacji powinna zawierać następujące informacje:

7.3.1 imię i nazwisko (nazwę) zgłaszającego reklamację Abonenta i miejsce świadczenia usług,

7.3.2 przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia,

7.3.3 datę sporządzenia reklamacji i podpis zgłaszającego reklamację Abonenta.

7.4 Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy, licząc od końca Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi (pkt. 7.1.1) albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana (pkt. 7.1.1 lub pkt. 7.1.2).

7.5 Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty Rachunku. W przypadku uznania reklamacji, Operator zwróci kwotę wynikającą z uznanej reklamacji. Zwrot należności Abonenta z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet przyszłych należności Operatora z tytułu świadczenia na rzecz Abonenta usług, chyba , że Abonent zwróci się pisemnie do Operatora o dokonanie przelewu środków pieniężnych na konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Abonenta.

7.6 Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w I instancji w terminie 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Operator zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym Abonenta, podając w zawiadomieniu przyczynę opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji oraz przewidywany termin, w którym reklamacja zostanie rozpoznana. Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień otrzymania listu poleconego lub dzień jej zgłoszenia w Dziale Obsługi Klienta.

7.7 Odpowiedź na reklamację wymaga formy pisemnej.

7.8 W przypadku, gdy Operator nie uznał reklamacji w całości lub w części, Operator winien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego przez siebie stanowiska.

7.9 Osobie reklamującej przysługuje prawo wniesienia za pośrednictwem jednostki organizacyjnej załatwiającej reklamację w I instancji odwołania do organu odwoławczego wskazanego w odpowiedzi w terminie 14 dni od daty doręczenia odpowiedzi Operatora na reklamację.

7.10 Odpowiedź przesłana reklamującemu w wyniku rozpatrzenia sprawy w postępowaniu odwoławczym powinna zawierać stwierdzenie, że została wyczerpana droga postępowania reklamacyjnego.

7.11 Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli Operator nie zapłacił dochodzonej przez Abonenta reklamacji w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia reklamacji. Postanowienia niniejszego punktu wchodzą w życie 01 stycznia 2001 roku.

8. Naruszenie Regulaminu.
8.1. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności: 8.1.1. działanie powodujące zawieszenie lub blokowanie Urządzeń Aktywnych innych użytkowników Sieci lub sieci Internet,

8.1.2. stosowanie nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych,

8.1.3. umieszczanie w Sieci oraz w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich,

8.1.4. działanie niezgodne z “netykietą” - etykietą użytkowników sieci komputerowych, czyli ogólnie pojętą “kulturą sieciową”, a zwłaszcza używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników Sieci i sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody,

8.1.6. podłączenie do Sieci lub do sieci Internet nieaktywowanych kart sieciowych, próby użycia innego niż przydzielony numeru IP, albo udostępnienie Łącza osobom trzecim bez zgody Operatora,

8.1.7. wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci lub sieci Internet.

8.2. Jeżeli Abonent naruszył Regulamin:

8.2.1. po raz pierwszy - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu z ostrzeżeniem, iż kolejne naruszenie spowoduje zawieszenie świadczenia usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci na okres 7 dni z obowiązkiem uiszczenia opłaty za korzystanie z Abonamentu lub może spowodować rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenie Abonenta od Sieci,

8.2.2. po raz drugi - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług przez Operatora przez okres 7 dni, co nie uchybia obowiązkom uiszczania opłaty za korzystanie z Abonamentu w pełnej wysokości; Operator może jednak pominąć procedurę zawieszenia i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączyć Abonenta od Sieci,

8.2.3. po raz trzeci - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu i rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz odłącza Abonenta od Sieci.

8.3 W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, bądź działania które stanowi poważne zagrożenie dla Sieci lub jej użytkowników, Operator ma prawo w trybie natychmiastowym odłączyć Abonenta od Sieci i rozwiązać Umowę.

9. Postanowienia końcowe.
9.1. Operator zaleca Abonentowi zainstalowanie w Urządzeniu Aktywnym oprogramowania antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci Urządzenia Aktywnego Abonenta, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą Sieci z Internetu lub z innych źródeł.
 

9.2. Operator zaleca Abonentowi zainstalowanie w Urządzeniu Aktywnym oprogramowania w celu zabezpieczenia danych Abonenta przed ingerencją osób trzecich, w tym zabezpieczenia danych zawartych w Urządzeniu Aktywnym Abonenta.

9.3. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu (w tym adresu zamieszkania) lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwisk i imion, Abonent zobowiązany jest (w formie pisemnej) powiadomić o tym fakcie Operatora w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany lub rozpoczęcia wprowadzania takich zmian, dołączając dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenie. W przypadku niewykonania przez Abonenta powyższego zobowiązania, wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowym adresem i z dotychczasowymi danymi uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami doręczenia dla Abonenta.

9.4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Każdą zmianę Regulaminu Operator zobowiązany jest doręczyć Abonentowi. Jeżeli Abonent nie zaakceptuje zmiany, wówczas ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę poprzez doręczenie Operatorowi w terminie do 14 dni od wejścia w życie zmiany Regulaminu oświadczenia, z uwzględnieniem postanowień pkt. 5.15.

9.5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.01.2001, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.11.

 
 
E-mail